A GRAFACITY VISUAL SERVICES

Általános szerződési feltételei (ASZF)

Hatályba lépés: 2019. július 15. naptól. 

Eredeti verzió készítése: 2019. február-március

Aktuális verzió-szám: 2.0

 ____________________________________________

Tartalomjegyzék: 

 

1. Bevezetés – Preambulum 

2. A Grafacity, mint szolgáltató hivatalos adatai

3. Fogalommeghatározások

4. A Felek közötti Képzési Szerződések megkötése

5. Jelentkezés a Grafacity által meghirdetett Nyitott Képzésekre

6. Fizetési feltétele

7. Lemondási és módosí­tási feltételek

8. Felek jogai és kötelességei

9. A nyitott képzésekre vonatkozó garancia és kellékszavatosság

10. Szerzői jog

11. További szolgáltatásaink megrendelése

12. Számlázás és fizetési feltételek

13. Titoktartás

14. A szolgáltatások igénybevételének egyéb feltételei

15. Ügyfélszolgálat és panaszkezelés

16. Vis Maior

17. Vegyes rendelkezések

____________________________________________ 

1. Bevezetés – Preambulum

Üdvözöljük a Grafacity Visual Services (továbbiakban “Grafacity”) Általános Szerződési Feltételeit bemutató oldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban “ASZF”) tartalmazza a Grafacity Kft. által kínált és ügyfeleink (továbbiakban “Ügyfél”) által elérhető szolgáltatások (továbbiakban “Szolgáltatás”) igénybevételének, különösen a különböző vizuális technikák képzésekre (továbbiakban “Képzés”) történő jelentkezésre és részvételre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket, és ennek keretében a Képzésre jelentkező személyek (továbbiakban “Jelentkező”) jogait és kötelességeit. A Grafacity és Jelentkező a továbbiakban együttesen: “Felek”

Az ASZF-ben megfogalmazott feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.  

A jelen ASZF hatályba lépését követően megkötött, alábbiak szerinti Szolgáltatások nyújtására irányuló Szerződések vonatkozásában alkalmazandó általános szerződési feltételeit – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:77. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az alábbiak szerint állapítja meg:  

Az ASZF-től való eltérést, a konkrét szolgáltatásokra, vagy képzésre vonatkozó információkat az adott szolgáltatásra, képzésre vonatkozó, a felek között megkötött szerződések (ajánlat és/vagy megrendelés) tartalmazzák. Ezek hiányában jelen ASZF-ben megfogalmazottak az irányadóak. 

Ügyfeleink Személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató nyújt bővebb tájékoztatást (https://grafacity.eu/adatkezelesi-tajekoztato/). 

Jelen ASZF nyelve magyar és angol. A verziók közti bármilyen eltérés esetén a magyar változat előírásai az irányadók. 

Jelen ASZF-ben foglaltak érvényesek arra a használatra és regisztrációra melyek a https://grafacity.eu és annak minden aldomainjén (továbbiakban Weboldal) történik. Ügyfél a honlap használatával tudomásul veszi, valamint Jelentkező a Képzésre való jelentkezéssel kijelenti, hogy elolvasta, elfogadta és tudomásul veszi az abban foglalt feltételeket, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ha ezekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt, illetve amennyiben Jelentkező a jelen ASZF-et nem fogadja el, a Képzésre nem jelentkezhet, azon részt nem vehet. 

2. A Grafacity, mint szolgáltató hivatalos adatai: 

Név: GRAFACITY Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1221 Budapest, Honfoglalás út 5. fsz. 3.

Postacím (Iroda): 1112 Budapest, Repülőtéri út 6. (Vasvári Ipari Park “A” Épület)

Adószám: 23450420-2-43

Képviselő neve / aláírásra jogosult: Strenner Szilárd ügyvezető

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-966187

Jogviszony kezdete: 2011. július 21.

Bank: MAGNET Bank

Bank címe: 1062 Budapest, Andrássy u. 98. Hungary

IBAN: HU34 1620 0106 0014 6580 0000 0000

Bankszámlaszám: 16200106 – 00146580

Statisztikai számjel: 2345 0420 72.20 113 01

Statisztikai ágazati Kód / TEAOR Fő tevékenység: 7220

E-mail: office@grafacity.eu

Telefon: +36-1 / 220-02-91

Mobiltelefon: +36-30 / 271-30-53

Kamarai tagság: Budapesti Iparkamara (Grafacity Kft.)

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Grafacity képviselője: Strenner Szilárd  

Strenner Szilárd felsőfokú szakképzettségei:

Nyugat-Magyarországi Egyetem, Alkalmazott Művészeti Intézet, Faipari Formatervező Művész (2001)

Magyar Pszichodráma Egyesület – Pszichodrámavezető (2005)

Károli Gáspár Református Egyetem, Mentálhigiénés Szakember (2010)

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola – OD Szervezetfejlesztő Szaktanácsadó – Szakdolgozat: Grafikus facilitálás (2011)

Strenner Szilárd további jelentősebb képzései:

Christina Merkley (CA) Certified Visual Coach (2011)

ALTEMUS Vezetői Tréning Program (2001 – 04)

Önkéntes Központ Alapítvány: Képzők Képzése (2006)

Képzőtárs: Halmai Krisztina

Halmai Krisztina felsőfokú szakképzettségei:

Ipari termék- és formatervező mérnök (BMGE, 2007)

Rehabilitációs környezettervező Mérnök (BMGE, 2009)

Halmai Krisztina további jelentősebb képzései:

Tréner 2017

Coach 2017

Outdoor és tapasztalati tanulás tréner 2017

Grafacity szolgáltatásai teljesítéséhez jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni. Ügyfeleit a közreműködők személyéről az ajánlatban, illetve a megrendelés beérkezését követően tájékoztatja a közreműködők személyéről. 

3. Fogalommeghatározások

Az ASZF alkalmazási körében a nagy kezdőbetűvel használt fogalmak alatt az alábbiakat értjük:

Vizális Technikák Képzések:

A Grafacity által biztosított egy, két, vagy több napos nyitott, vagy vállalaton belüli (In-House) készségfejlesztő képzési programok, ahol jellemzően folyamatsegítő szakemberek gyakorlatcentrikus programban, elsősorban analóg vizuális technikákat, azaz (módszertani) plakátok és templétek készítését, vizuális jegyzetelést, valamint papír alapú prezentációk készítését és további kreatív technikákat ismerhetnek meg, sajátíthatnak el. Bővebben: https://grafacity.eu/vtk/

Vizuális Folyamatsegítő Szolgáltatás, vagy Szolgáltatások:

Elsősorban nagyvállalati ügyfeleink számára biztosított vizuális szolgáltatásaink, melyekkel nagyrendezvények, és/vagy szervezet-fejlesztő, illetve stratégiai tervező folyamatok, vagy Vállalati kommunikációs kampányok vizuális támogatását, vagy a vállalati vezetők, belső tanácsadók, értékesítők számára készítünk vizuális kommunikációs megoldásokat (megrendelhető szolgáltatásainkról és a szükséges folyamatokról a 11. pontban tájékozódhat).

Bankszámla:

A Grafacity mindenkor hatályos szerződéseiben, illetve a Honlapon feltüntetett bankszámla.

Cégadat:

Jogi személy, vagy egyéb szervezeti Ügyfél, a szerződés megkötésekor megadandó adatai: cégnév, székhely, adószám, nyilvántartási szám, kapcsolati adatok, stb.

Személyes Adat:

Természetes személyként szerződő Ügyfél, illetve jogi személyként szerződő Ügyfél, vagy más jogi személy, mint a Szolgáltatás, vagy Képzés igénybevételére kijelölt természetes személy, a szerződés megkötésekor kötelezően megadandó adatai: név, születési hely és idő, anyja születési neve, lakcím, E-mailcím, telefonszám.

Fél, vagy Felek:

A Grafacity, mint Szolgáltató, illetve a Képzést, vagy Szolgáltatást igénybe vevő természetes, vagy jogi személy, vagy más szervezet, mint a Szerződésben részes Felek.

Grafacity Műhely:

A Grafacity által a Vizuális Technikák képzéseken résztvettek számára havi rendszerességgel szervezett szakmai műhely és közösség.

Nyitott Képzések:

A Grafacity által szervezett különféle Vizuális Technikák képzések, ahol a Grafacity, mint képző és teljeskörű képzés-szervező jár el, a helyszín, ellátás, a képzési folyamat, a háttértámogatás teljes biztosításával és a képzési keretek meghatározásával. E nyitott képzések jellemzője a sokszínű résztvevői csoport: eltérő háttérrel, motivációval, képzettséggel, iparági tapasztalattal és érdeklődéssel.

Házirend és Elvárások:

A Grafacity által szervezett Képzések, Műhelyek, illetve az Ügyfelek és Grafacity közti hatékony kapcsolattartást elősegítő irányelvek és szabályok gyűjteménye. Aktuális Házirendet és Irányelveket a ASZF 1. számú melléklete tartalmazza.

Honlap:

A Grafacity által Üzemeltetett https://grafacity.eu weboldal és annak minden aldomainje.

Iroda és Stúdió:

A Grafacity által bérelt és üzemeltetett Irodahelyiség és Stúdió / alkotóműhely helyiségek: (H-1112 Budapest, Repülőtéri út 6. szám alatti, Vasvári Ipari Park “A” épületben bérelt helyiségek) a fizikai adatkezelés helyszíne.

Szerződés vagy Szerződések:

A Grafacity, és a Szolgáltatásokat vagy a Képzést igénybevevő között kötött írásos Szolgáltatási vagy Képzési szerződések.

Szerződő Ügyfél:

A Grafacityval Szolgáltatási vagy Képzési Szerződést kötő Fél.

4. A Felek közötti Képzési Szerződések megkötése

4.1 Grafacity kijelenti, Jelentkező pedig elfogadja, hogy amannyiben más szabályozó, vagy ASZF nem kötelez papír alapú kommunikációt a Grafacity és a Jelentkező között, abban az esetben elfogadják az E-mail üzenetet írásbelinek. A Felek elfogadják, hogy a Szerződéskötés alapja az online együttműködés (Képzésre jelentkezés online szerződéskötéssel), így a Felek közti kommunkáció fő csatornája az E-mail, Honlap és más online eszközök.

4.2 A Szolgáltató által szervezett nyitott Képzésekre, az ASZF-ben meghatározott módon, a Honlap regisztrációs felületén (űrlapon) lehet jelentkezni.

4.3 A jelentkezés Grafacity által történő visszaigazolásával létrejön a részvételre vonatkozó Szerződés a Felek között. A Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, Grafacity nem nyomtatja ki, nem iktatja, így utólag nem hozzáférhető. A Képzésre történt regisztrációt, így a Szerződés létrejöttét a következő elektronikus dokumentumok igazolják: A) a Kitöltött űrlap a jelentkezési adatokkal, B) a kapcsolódó E-mail-es levelezés C) a kiállított Számla (utóbbit saját könyvelésben papír alapon is tároljuk). Ezeket Grafacity az adózásra és számvitelre vonatkozó jogszabályok szerinti határideig őrzi. A Felek közötti szerződés nyelve az adott szolgáltatás nyelvén jön létre, jelen esetben Magyar vagy Angol.

4.4 A regisztráció során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag Jelentkező felel. A Grafacity elutasít mindenfajta, a hibás kitöltésből: elírás, pontatlan, nem valós adatok megadásából eredő károkra vonatkozó felelősséget. A beküldött jelentkezésekre vonatkozó adatmódosítási igényeket az office@grafacity.eu E-mail címen lehet jelezni.

5. Jelentkezés a Grafacity által meghirdetett Nyitott Képzésekre

5.1 Érdeklődő a Honlapon meghirdetett Nyitott Képzésekről annak aktuális oldalán tud tájékozódni (http://grafacity.eu/vtk/). Gyakori kérdéseket az aktuális képzésről bővebb információkat nyújtó oldalon találhatunk (http://grafacity.eu/vtk-next/). Ha további kérdései volnának, akkor kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az office@grafacity.eu E-mailcímen.

5.2 Az egyes Nyitott Képzések adott fizetési határidőig érvényes részvételi díjáról az adott képzést meghirdető Honlap-aloldalon, illetve kampány-oldalon lehet tájékozódni. A részvételi díjakat jellemzően Nettó árként tüntetjük fel (27% Általános Forgalmi Adót számolunk fel). Azon, jellemzően belső tanácsadóikat delegáló ügyfeleink számára, amelyeknek csak a programot követően, részvételt igazoló dokumentációval, aláírt teljesítés-igazolás bemutatása mentén, a képzést követően tudunk számlázni, a teljes, normál részvételi díjat számoljuk fel.

5.3 A lehetséges kedvezményekről (szervezeti tagság, nappali tagozatos hallgatói jogviszony, csoportos jelentkezés, kedvezményre jogosító kód, stb.) szintén az adott képzési program oldalán, vagy a kedvezmény megszerzésekor átadott tájékozóban tájékozódhat az érdeklődő. Több kedvezmény együttes érvényesítésére (kedvezmények összevonása) nincs lehetőség. Kedvezmények érvényesítésére arra az időszakra vonatkozó részvételi díjat kell tekinteni, amely időszakban a befizetés beérkezik.

5.4 Nyitott Képzések részvételi díjának változtatási jogát a Grafacity fenntartja magának, tekintettel arra, hogy a változtatások a honlapon való megjelenéssel egy időben válnak érvényessé. A változtatások nem érintik kedvezőtlenül azon Jelentkezőket, akik jelentkezése a változtatás időponjában már folyamatban van. Grafacity minden esetben azt a részvételi díjat veszi figyelembe (azaz számlázza ki), ami a jelentkezés beküldésekor a Honlapon meghatározta az adott időszakban aktuális befizetési határidőhöz tartozó nettó részvételi díjat.

5.5 Abban az esetben, ha a Honlapon, vagy szórólapon, vagy bármely közösséi média felületen a nyitott képzés részvételi díjára vonatkozóan hibás információ jelenne meg, a Grafacity nem köteles a hibás áron biztosítani Jelentkező részvételét. Ebben az esetben Jelentkező számára felajánlható a teljes, valódi részvételi díj befizetésével járó részvétel, vagy az érdeklődő elállhat szándékától, az esetlegesen addig befizetett részvételi díj 100%-os visszatérítése mellett.

5.6 A Grafacity fenntartja magának a jogot, hogy akkor tartja érvényesnek egy adott képzésre történő jelentkezést, ha Jelentkező adott Jelentkezési lapon, vagy Online űrlapon minden kérdésre válaszolt, illetve valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltött. A Grafacity-t semminemű felelősség nem terhel a hibás, hiányos kitöltésből fakadó késedelemért, problémákért, hibáért.

5.7 Grafacity fenntartja magának a jogot, hogy egyes jelentkezéseket visszautasítson: versenyérdek-ellentét fennállása esetén.

5.8 A jelentkezés folyamata

5.8.1 Jelentkező a Honlapon található űrlap kitöltésével jelentkezik az adott Nyitott Képzésre.

5.8.2 Jelentkezőnek kötelezően nyilatkozni kell a következő adatokról: Teljes név, Munkahely, Telefonszám, Esetleges Kedvezmény Kód, E-mail cím, Cégnév, Számlázási és Postázási cím, Kér-e kinyomtatott Papír alapú számlát, Motivációk, Egyéb fontos információk.

5.8.3 Jelentkező adatai megadása és az űrlap kitöltése után az “Az adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadom.” és “Az általános Szerződési feltételeket megismertem és elfogadom” gombokat beklikkelve elfogadja a Honlapon elolvasható aktuális Adatkezelési tájékoztató és a jelen ASZF-re vonatkozó összes rendelkezését. 

5.8.4 Jelentkező a “Regisztrálok” gomb megnyomásával fizetési kötelezettséget keletkeztet.

5.8.5 Grafacity a regisztrációt követően, de legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolást küld a Jelentkező számára, a jelenkezéskor megadott E-mail címre a jelenekezéskor megadott adatokkal.

5.8.6 Túljelentkezés esetén Jelentkező Várólistára kerül, ahonnan a regisztrált Jelentkezők visszamondása esetén kerülhet a résztvevők közé. Várólistára kerülésre az aktuális képzési részvételi díj 50 %-nak megfizetésével lehet kerülni, amelyet A) Résztvevővé válással és a fennmaradó díj-részlet megfizetésével, jelentkező az adott képzésen való részvételhez használhatja fel, B) amennyiben Jelentkező várólistán marad (tehát nem vált résztvevővé az adott képzéshez) felhasználhatja a következő, vagy másik Képzésen történő részvételi díjba számítva, vagy C) részvételi szándékától elállhat az addig befizetett részvételi díj 100%-os visszatérítése mellett.

5.8.7 Jelentkező, amannyiben hibát észlel az általa megadott adatok között, annak helyesbítését kérheti az office@grafacity.eu E-mailcímen.

5.8.8 Grafacity a regisztrációt követően, de legkésőbb 2 munkanapon belül a megadott formátumban és címre eljuttatja a részvételi díj átutalásához az Áfás Számlát, mely befizetését kérjünk a határidő lejárta előtt teljesíteni.

5.8.9 Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg 48 órán belül, abban az esetben Jelentkező ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül automatikusan megszűnik. Ebben az esetben Jelentkezése és Részvételi díj befizetése és a Képzésen való részvétele sem kötelező.

5.8.10 Amennyiben Résztvevő a Grafacity által megadott fizetési határidőre a Képzés Részvételi díj teljes és Bruttó díjátt nem fizeti meg, úgy ezt Grafacity tekintheti a Szerződéstől történő elállásnak.

5.8.11 Jelentkezőt részvételi díjának beérkezését követően, vagyis véglegessé vált jelentkezéséről Grafacity a megadott E-mail címen értesíti.

6. Fizetési feltételek

Jelentkező az alábbi fizetési módok közül választhat:

6.1 A Grafacity által kiállított Áfás számla alapján, a megadott Bankszámlaszámra történő Banki Átutalással, vagy

6.2 A Honlapon megadott, a Borgun által üzemeltetett azonnali online Bankkártyás fizetési tranzakciót választva is kiegyenlítheti a részvételi díjat. Utóbbi esetben Jelentkező a Regisztrációval egy időben Befizetheti az aktuális részvételi díjat, ezzel garantálva helyét a képzésen. A Grafacity maximum 2 munkanapon belül elküldi a befizetését igazoló ÁFÁ-s Számlát. Az online kártyás fizetés a Borgun által üzemeltetett felületen történik. A Borgun kártyás fizetésről szóló tájékoztatóját itt érheti el:  https://b-payment.com/hu/

6.3 A Részvételi díj megfizetésének dátuma az az időpont, amikor a részvételi díj teljes összege a Grafacity bankszámlájára megérkezik

7. Lemondási és módosítási feltételek

A Képzésekkel kapcsolatos lemondást és módosítási igény jelzését Grafacity írásban fogadja el: az office@grafacity.eu E-mail címen, vagy postai úton a Grafacity Kft. 1221Budapest, Honfoglalás út 5 / 3. címen, az elállási szándékot taralmazó, egyértelmű nyilatkozattal.

7.1 Képzés lemondása

7.1.1 A részvétel térítésmentes lemondására a tanfolyam kezdete előtt 30 naptári nappal lehetséges nettó 5.000,- Ft-os (azaz bruttó 6.350,- Ft) Adminisztrációs költség térítése mellett.

7.1.2 Amennyiben Jelentkező visszalépését a Képzés kezdetét megelőzően 30-15 naptári nap között jelzi, akkor Grafacity a Képzés teljes részvételi díjának 50%-át számíthatja fel a képzést megrendelő, a Képzési részvételi díj megfizetését vállaló félnek.

7.1.3 Amennyiben Jelentkező visszalépését a Képzés kezdetét megelőzően 14 naptári napon belül jelzi, akkor Grafacity a Képzés teljes részvételi díjának 75%-át számíthatja fel a képzést megrendelő, a Képzési részvételi díj megfizetését vállaló félnek. 

7.1.4 Amennyiben Jelentkező minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól, akkor Grafacity a teljes képzési részvételi díjat számíthatja fel a képzést megrendelő, a Képzési részvételi díj megfizetését vállaló félnek.

7.1.5 Lemondás esetén Grafacity az adminisztrációs és lemondási díjjal csökkentett befizetést téríti vissza.

7.1.6 A Grafacity-nek így már megfizetett összeg, az érdeklődő által leadott esetleges új regisztráció, vagyis másik, következő képzési program részvételi díjában jóváírásra kerülhet.

7.2 Képzési időpont módosítása

7.2.1 Képzési időpont módosítására nettó 5.000,- Ft-os (azaz bruttó 6.350,- Ft) adminisztrációs költség / módosítás térítése mellett lehetséges.

7.2.2 Befizetett Képzési időpontot maximum 3 alkalommal lehet módosítani.

7.2.3 Abban az esetben, ha Résztvevő a képzés második, vagy harmadik napján nem tud részt venni, lehetőség van az elmulasztott napot egy másik képzési alkalommal pótolni. Ebben az esetben a képzési díj visszatérítésre nincs lehetőség. Kérjük, az office@grafacity.eu E-mailcímen jelezzék az elmaradt képzési nap(ok) pótlásának szándékát.

7.3 Képzési Résztvevő személyének módosítása

7.3.1 Adott szervezettől amennyiben bármilyen oknál fogva az eredeti jelentkezéshez képest más részvevő vesz részt a képzésen, kérjük annak azonnali jelzését Grafacity felé: az office@grafacity.eu E-mailcímen.

7.3.2 Résztvevő-csere esetén az új résztvevő is regisztráljon a Képzésre az Online Űrlap kitöltésével. A megjegyzés rovatban egyértelműen jelezze, mely korábban regisztrált résztvevő helyett érkezik.  

7.3.3 A változtatás a Grafacity visszajelzésével válik érvényessé.

8. Felek jogai és kötelességei

8.1 Jelentkező jogai és kötelességei

8.1.1 Jelentkezőnek jogában áll a teljes képzési folyamatban aktívan részt venni: minden rendelkezésre álló eszközt kipróbálni, kérdezni, véleményezni, javaslatot tenni, értékelni a sajtát illetve más résztvevők megoldásait, illetve a közös munkát, jegyzeteket készíteni, a jegyzeteket, az érintett képzési résztvevők hozzájárulásával a plakátokat fotózni és videózni, illetve a saját jegyzeteket, illetve a kiosztott anyagokat (kézikönyv, fénymásolatok, munkafüzet) – saját tanulási célokra felhasználni, részt venni a csoport online (közösségi média) felületén: feltöltésekkel és saját, illetve más munkáinak kommentelésével.

8.1.2 A kiosztott Képzési Kézikönyv tartalmait a Résztvevő nem veheti át, nem digitalizálhatja. Tilos azok sokszorosítása, adás-vétele és kölcsön-adása, bérbe vagy haszon-bérbe adása. Résztvevő nem jogosult az őt megillető jogokat másra átruházni.

8.2 A Képzésből történő kizárást vonja maga után, ha a Képzés Résztvevője, 

8.2.1 a többi Résztvevő, vagy képző, közreműködő, vagy a Grafacity jogait, vagy jogos érdekeit sértő vagy károsító szándékos magatartást tanúsít,

8.2.2 a képzést, annak részletét, instrukciókat, előadásokat stb. a Grafacity írásbeli engedélye nélkül bármilyen hang-, vagy videó-rögzítő eszközzel felveszi,

8.2.3 a képzés zárt közös online, vagy bármilyen más online felületen tanúsított magatartása a Képzést, a képzőt, vagy bármely résztvevőt, súlyosan, vagy ismételten megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés folyamatát.

8.2.4 Ezek az esetek a Résztvevő részvételének azonnali megszakítását és a Képzésből való azonnali kizárást vonhatják maguk után.

8.2.5 Ilyen esetben a Grafacity a részvételi díj visszatérítésére nem kötelezhető.

8.3 A Grafacity jogai és kötelességei

8.3.1 A Grafacity megtagadhatja a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek Részvételi díja a legkésőbb a Képzést megelőző napon nem érkezett be a Grafacity Bankszámlájára.

8.3.2 A Grafacity Jogában áll a Képzést törölni, amennyiben a résztvevők száma nem éri el az optimális tanulási feltételekhez szükséges létszámot (8 fő), vagy ha a Képző a Képzés megtartásában akadályoztatásra kerül (betegség, baleset vagy egyéb Vis Major esetén). Grafacity ilyen esetben a lehető leghamarább elektonikus úton, a megadott E-mailcímen értesíti a Jelentkezőket és új időpontot jelöl ki a képzés megtartására. Azon résztvevők számára, akiknek az új időpont nem megfelelő, 100 %-ban visszatéríti a befizetett részvételi díjat az értesítés napjától számított 8 naptári napon belül. 

8.4 A nyitott képzések részvételi díja tartalmazza a következőket: terembérlet, anyag és eszközhasználat, ajándék eszközök, képzési kézikönyv és munkafüzet, személyes konzultáció a képzőkkel a képzés ideje alatt, hozzáférés a képzés online felületéhez, korlátlan büfé-használatot, és a képzési feltételek teljesítése esetén képzés elvégzését igazoló tanúsítványt

9. A nyitott képzésekre vonatkozó garancia és kellékszavatosság

9.1 Grafacity Nyitott képzéseinek résztvevői számára teljes, 100 %-os pénzvisszafizetési garanciát biztosít. Amennyiben Képzésünk résztvevője bármilyen oknál fogva elégedetlen, a Grafacity-vel szemben garanciális (kellékszavatossági) igénnyel léphet fel a Polgári törvénykönyv rendelkezései szerint.

9.2 Résztvevő az alábbi kellékszavatossági igényeivel élhet:

9.2.1 Igényelheti az ismételt, azaz következő azonos típusú, a Grafacity által szervezett nyitott képzésen való térítésmentes részvételt.

9.2.2 Igényelheti egy másik képzésen való részvételét és az eredeti képzésre befizetett részvételi díjának beszámítását. A részvételi díjak közötti különbözetköltségét a Jelentkező viseli.

9.2.3 Igényelheti a képzés részvételi díjának visszatérítését. Amennyiben Résztvevő a képzés részvételi díjának visszatérítését választja, postai úton küldje vissza a Képzési Kézikönyvet, a kapott eszközöket, és ezek beérkezését követően 30 napon belül egy mínuszos számlával együtt visszautaljuk a befizetett részvételi díjat. Grafacity a részvételi díj visszafizetésére a Résztvevő által a befizetéskor választott módot alkalmazza, hacsak a Résztvevő kifejezetten nem kéri másik mód alkalmazását. E megoldásból kifolyólag a Résztvevőt semmiféle többletköltség nem terheli.

9.3 Képzés résztvevő a garanciális igényét a képzést követő maximum két héten (tizenégy naptári napon) belül jelezheti. Természetes személy résztvevő a Képzéstől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl garanciális jogait már nem érvényesítheti Grafacity-vel szemben.

9.4 Jogi személlyel, vagy egyéb szervezettel kötött szerződés esetén a Résztvevő a Grafacity-vel szemben 1 (egy) éves elévülési határidőn belül érvényesítheti szavatossági igényeit.

10. Szerzői jog

10.1 A Grafacity Által szervezett nyitott képzéseken a Résztvevőknek átadott, nyomtatott és elektronikus anyagok: képzési kézikönyv, munkafüzet, fénymásolatok (handoutok), videó-anyagok, kiadványok, prezentációk, hangfelvételek és ezek minden egyes összetevője szerzői jogi védelem alá esnek, amelynek jogosultja a Grafacity. Grafacity fenntartja a jogot a Szellemi alkotások bármilyen technikával, módszerrel történő rögzítésére, másolására sokszorosítására és terjesztésére. Grafacity a jelen ASZF-ben biztosított magán célú felhasználáson kívül minden Szellemi alkotásokhoz fűződő jogot fenntart.

10.2 Grafacity nem átruházható és nem kizárólagos felhasználási engedélyt ad át Résztvevőnek, hogy a képzésen átadott, bemutatott, használt eszközök (kézikönyv, prezentáció stb. Szellemi alkotások) kizárólag saját, személyes felhasználás céljára, azok rendeltetésének megfelelően használja. E Szellemi alkotásokat a Résztvevő nem másolhatja, nem adhatja kölcsön, nem mentheti, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti, nem adhatja bérbe, vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Résztvevő a jelen ASZF alapján őt megillető jogokat másra átruházni. Grafacity Szellemi alkotásainak értékesítése és kereskedelmi forgalomba hozatala, bármilyen papír alapú, vagy elektronikus hordozón szigorúan tilos. Tilos továbbá a Szellemi Alkotások átalakítása, bármilyen más formában történő felhasználása, bármely más műbe, publikációba, honlapba Elektronikus vagy bármilyen más formában.

10.3 Grafacity a Résztvevő, a Grafacity szellemi alkotásaira vonatkozó személyes felhasználási jogosultságot is megvonhatja, amennyiben a Résztvevő megszegi a “10.2″ pontban felsoroltakat. Ez esetben a Résztvevő köteles az általa készített és birtokolt összes, Grafacity szellemi tulajdonából származó összes másolatot, másodpéldányt, alkotóelemet megsemmisíteni.

10.4 Grafacity Munkatársai, illetve alvállalkozói a Grafacity által létrehozott vizuális megoldásokon (Plakátok, vizuális jegyzetek, templétek, Big Pictures, Papírprezikstb.)  jogosult logóját elhelyezni a plakátok bal alsó sarkában (max 14 cm méretben), illetve az adott vizuális eszköz alkotásában közreműködők jogosultak természetes nevüket elhelyezni a plakátokon.

11. További szolgáltatásaink megrendelése

11.1 Jelenlegi szolgáltatásaink

 • Vizuális jegyzetelés: papíron és digitális eszközökön (tableten),
 • Vizuális jegyzetelés habkarton táblákra és ezekből vizuális-jegyzet-tornyok felállítása,
 • Executive vizuális jegyzet,
 • Live illustration (Élőben illusztrálás) kivetített analóg – digitális vizuális folyamatsegítés, 
 • Közösségi rajzolás,
 • Templétek – Egyedi grafikus munkalapok tervezése és készítése,
 • Elektronikus dokumentációk (PDF “E-book”-ok), 
 • Vállalati nagyrendezvények vizuális tervezése, 
 • Time-lapse (Explainer videók) “White-board” animációs videófilmek, 
 • Big Pictures (Rich Pictures) – Vállalati Jövőkép, Cégtörténet, Értéktérkép, Stratégia, 
 • Vállalati (In-House) Vizuális Technikák Képzés,
 • Vizuális csapatépítő, 
 • Vizuális facilitálás,
 • Papírprezi, illetve más vizuális prezentációs eszközök (plakátok) készítése, 
 • A felsorolt szolgáltatásokról bővebben a Honlapon, illetve aktuális portfóliónkból tájékozódhat.

11.2 Érdeklődés és ajánlatkérés

Szolgáltatásaink iránt érdeklődni, illetve ajánlatot kérni elsősorban a honlapon: https://grafacity.eu/kapcsolat/

A Szolgáltatások igénybevételére az ajánlatkéréskor érvényben lévő ajánlat szerinti feltételek mellett van lehetőség. 

Ajánlatkérés folyamata: 

1) Érdeklődő ajánlatkérési szándékkal megkeresi a Grafacity-t. Ügyfeleinket kérjük, hogy jelezzék számunkra a preferált megvalósítók személyét. 

2) Grafacity felveszi a kapcsolatot az ajánlatkérővel és pontosítják a rendezvény, program részleteit: helyszín, időtartam, időpont, létszám, program struktúra, célok, lehetséges megoldások, stb.

3) Érdeklődő számára Grafacity összeállítja és eljuttatja a Szakmai ajánlatot*. 

4) Érdeklődő írásban (E-mail) jelzi megrendelési szándékát. 

5) Telefonos vagy személyes tárgyalás során Felek tisztázzák a szükséges részleteket. 

*A program szükséges ismereinek hiányában Grafacity előzetes árbecslést küld, ami alapján az Érdeklődő már felbecsülheti az erőforrás-szükségleteket. 

A pontos szükségletek tisztázásával Grafacity elkészíti a végleges ajánlatot, illetve elszámolást. 

Komplex projektek esetén lehetséges továbbá, hogy Grafacity egy “tól-ig” kalkulációt küld, ami alapján Ügyfél döntést hozhat, Grafacity pedig projekt-teljesítési szakaszonként elszámolást küld Ügyfél számára. 

Grafacity az ajánlatokban jelez minden egyéb költséget, illetve azok elszámolási módját:

– Speciális anyag- és eszközigény,   

– Táblabérlés, 

– Szállítás és utazás, 

– Nyomtatás, laminálás, kasírozás, 

– Stúdió-bérlés (film és hangtechnika) stb.  

Egész napos rendezvények vagy konzultáció (különösen a külföldi projektek) alkalmával a bevont munkatársaink illetve alvállalkozók számára kérjük a teljes ellátás és szállás biztosítását, lehetőleg a helyszínen. 

Grafacity a külföldön megvalósuló rendezvényekre történő kiutazás napjaira “készenléti díjat” számít fel, az aktuális ajánlatban jelzi annak pontos költségét. 

Grafacity nem tekinti valódi megbízásnak azokat a megrendeléseket, amelyek ajánlati szinten az érdeklődőnél várakoznak, még konkrét rendezvény-időpont megléte esetén sem. Grafacity jogosult más érdeklődők számára ugyanerre az időpontra/időszakra ajánlatot adni, és azokra teljesítést vállalni. 

Grafacity az E-mail útján, írásban megerősített, a kiküldött árajánlat alapján megrendelt megbízásokat tekinti megvalósítandó projektnek, melyre erőforrásait dedikálja.

11.3 Sürgősségi díj

A teljesítési határidő (illetve a vizuális közreműködés, vagyis a rendezvény első napja) és a kiajánlott szolgáltatások írásbeli megrendelésének beérkezése alapján lehetséges a “Sürgősségi” díjazás felszámolása is. A különféle jellegű szolgáltatásokhoz tartozó sürgősségi idősávokat a szolgáltatások alatt jelezzük: 

11.3.1 – 5 munkanap: 

 • Vizuális jegyzetelés: papíron és habkartonon, 
 • Live illustration (Élőben illusztrálás), 
 • Közösségi rajzolás, 

Sürgősségi díjazású szolgáltatásnak számít, ha az írásos megrendelés és a rendezvény első napja között 5 (öt) vagy kevesebb teljes, “érintetlen” munkanap telik el. (Amennyiben a rendezvényt megelőző “nulladik” napon már bekészülés szükséges, így már az is a rendezvény napjának minősül) 

________________________

11.3.2 – 10 munkanap:

 • Executive és Digitális vizuális jegyzet, 
 • Templétek – Egyedi grafikus munkalapok tervezése és készítése,
 • Vállalati nagyrendezvények vizuális tervezése, 

Sürgősségi díjazású szolgáltatásnak számít, ha az írásos megrendelés és a rendezvény első napja között 10 (tíz) vagy kevesebb teljes, “érintetlen” munkanap telik el. 

(Amennyiben a rendezvényt megelőző “nulladik” napon már bekészülés szükséges, így már az is a rendezvény napjának minősül) 

________________________

11.3.3 – Szintén 10 munkanap: 

 • Elektronikus dokumentáció (PDF “E-book”-ok) összeállítása

Sürgősségi díjazású szolgáltatásnak számít, ha a rendezvény utolsó napja és a (PDF) E-book “dokumentáció” leadási határideje között 10 (tíz) vagy kevesebb teljes, “érintetlen” munkanap telik el. 

________________________

11.3.4 – 15 munkanap:

 • Big Pictures (Rich Pictures) – Vállalati Jövőkép, Cégtörténet, Értéktérkép, Stratégia stb. készítése, 
 • Papírprezi, illetve más vizuális prezentációs eszközök (plakátok) készítése, 
 • Vizuálisan facilitált rendezvények közös tervezése és lebonyolítása, 
 • Vizuális csapatépítő tervezése és lebonyolítása, 

Sürgősségi díjazású szolgáltatásnak számít, ha az írásos megrendelés és a Vizuális eszköz leadási határideje között 15 (tizenöt) vagy kevesebb teljes, “érintetlen” munkanap telik el. (Amennyiben a rendezvényt, vagy a leadást megelőző “nulladik” napon már bekészülés szükséges, így már az is a rendezvény, illetve a leadás napjának minősül)

________________________

11.3.5 – 20 munkanap: 

 • Vállalati (In-House) Vizuális Technikák Képzés, 

Sürgősségi díjazású szolgáltatásnak számít, ha az írásos megrendelés és a rendezvény első napja között 20 (húsz) vagy kevesebb teljes, “érintetlen” munkanap telik el. (Amennyiben a rendezvényt megelőző “nulladik” napon már bekészülés szükséges, így már az is a rendezvény napjának minősül) 

________________________

11.3.6 – 60 naptári nap: 

 • Time-lapse (Explainer videók) “White-board” animációs videófilmek készítése. 

Sürgősségi díjazású szolgáltatásnak számít, ha az írásos megrendelés és az animációs videó kisfilm leadási határideje között 60 (hatvan) vagy kevesebb teljes, “érintetlen” naptári nap telik el. 

________________________

A Sürgősségi díjazás minden esetben csak azon szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek az adott projektre vonatkozóan sürgősségi sávba estek. 

12. Számlázás és fizetési feltételek

12.1 Szolgáltatási és Részvételi díjak

Ügyfeleink a szolgáltatások igénybevételéért, azok megrendelésének alapjául szolgáló árajánlat, vagy a weboldalon (Honlapon) található aktuális árak szerinti szolgáltatási díjak fizetésére kötelesek. A feltüntetett árak az általános forgalmi adó (ÁFA) összegét nem tartalmazzák. Forgalmi adóval terhelt összegű számlát magyarországi, illetve az Európai Unión kívüli székhelyű Ügyfeleink számára állítunk ki. 

12.2 Számlázás

Grafacity a szolgáltatások igénybe vételét követően elkészíti a Projektek elszámolását és kiküldi az igénybe vett szolgáltatások és egyéb költségek ellenértékét tartalmazó számlát. Grafacity a számlákat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § állítja ki, Ügyfelünk erre vonatkozó kérése esetén elektronikus számlaként, más esetben papír alapú számlaként pecséttel és aláírással ellátva. 

 Elhúzódó projektek (Pl: Time lapse / Animációs Videó filmek), vagy nagyobb volumenű projektek (Pl: Magyarország határain kívül eső, több párhuzamos folyamatot felölelő megbízások) esetén Grafacity jogosult előlegszámlát kiállítani. 

Grafacity munkatársaival történő személyes előkészítő tárgyalás esetén Grafacity jogosult Ügyfél számára előkészítési díjat kiszámlázni  függetlenül attól, hogy az előkészített projekt megvalósult-e vagy sem. 

 Grafacity jogosult továbbá azon Ügyfél számára kiszámlázni a teljesítés közben, vagy rendezvény előtt lemondott Projekteket részben vagy egészben. Az elszámolás alapja a részletes, az addig befektetett költségeket és munkaidőt tükröző egyenleg, mely a számla alapjául szolgál. 

12.3 Fizetési határidők és módok

Ügyfél köteles a szolgáltatási díjat, illetve az elszámolásban és a számlán jelzett kapcsolódó költségeket a számla alapján, a megjelölt fizetési határidőig készpénzben, átutalással, vagy online bankkártyás fizetés alkalmazásával magyar forintban kiegyenlítani. Más devizában történő teljesítés esetén az átváltásból eredő többletköltségek a szerződő ügyfelet terhelik. 

Online bankkártyás fizetési igényét az office@grafacity.eu E-mail címen jelezheti. Grafacity maximum 2 munkanapon belül elküldi a befizetését igazoló ÁFÁ-s Számlát. Az online kártyás fizetés a Borgun által üzemeltetett felületen történik. A Borgun kártyás fizetésről szóló tájékoztatóját itt érheti el:

https://b-payment.com/hu/

Grafacity nem vállal felelősséget az online bankkártyás fizetés alkalmazásából eredő károkért. Az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltató saját fizetési feltételeit kell alkalmazni, az azokhoz szükséges adatok kezelésére pedig az online bankkártyás fizetés lehetőségét biztosító szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak irányadóak. 

Fizetési késedelem esetén a Grafacity minden egyes késedelmes nap esetében természetes személy Résztvevő esetén a Ptk. 6:48. § szerinti, míg jogi személy, vagy egyéb szervezet Ügyfél esetén a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult. 

13. Titoktartás

Ügyfeleivel folytatott üzleti kapcsolata során a Grafacity hozzáférést nyert a Partnerei, munkatársai és azok egyéb társvállalatai adataihoz, bizalmas üzleti titkaihoz és / vagy információ-feldolgozási rendszereihez. 

Üzleti titoknak minősül különösen a Ügyfeleink tulajdonát képező, a Grafacity birtokába került minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a Vállalat üzletmenetét, gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint Ügyfelünk üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, Grafacity által az Ügyfeleinek nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül a Grafacity tudomására jutott információk, gazdálkodásra vonatkozó adatok, illetve minden olyan adat és információ, amit az Ügyfelek üzleti titoknak minősítenek, vagy jogosan annak tekint/hetnek. 

Az adatbiztonság megőrzése érdekében Grafacity kötelezi magát a következőkhöz: 

 – minimálisra korlátozni a hozzáférések számát, 

– kizárólag a felhatalmazásban meghatározott technikai eszközöket és jogosultságokat használni, kizárólagosan az adott projekt megvalósítása érdekében. 

– tartózkodni mindenfajta meghatalmazási körén kívül eső adatokhoz, rendszerekhez való hozzáféréstől, illetve hozzáférési kísérlettől, 

– mindent megtenni annak érdekében, hogy harmadik fél ne tudjon hozzáférni sem a Grafacity titkosított adattárházához, sem Ügyfelei hálózataihoz a Grafacity berendezéseinek, felhasználói jogosultságait kihasználva, 

– tartózkodik minden olyan magatartástól, amely Ügyfelei gazdasági érdekeit veszélyeztetné, 

– biztosítani a megbízás teljesítése alatt szerzett összes adat védelmét harmadik fél hozzáférésétől, illetve az adatok teljeskörű hozzáférés-védelmét a feladatok elvégzése után a további adatfeldolgozásig, hozzáférés-védett biztonságos helyen tárolni, 

– Ügyfeleinkkel kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelni, 

– adatvesztési incidens, vagy információ-biztonsági visszaélés gyanúja esetén azonnal értesíteni Ügyfeleink Adatvédelmi Vezetőit.  

További adatvédelmi kötelezettségek: 

A Grafacity valamennyi munkatársa illetve alvállalkozói köteles a törvényi adatvédelmi előírásokat betartani, azaz:

– személyes adatok feldolgozásába bevont munkatársakkal írásban megegyezni jelen dokumentumban lefektetett adatvédelmi szabályok betartását illetően,

– a személyes adatok feldolgozását kizárólag az írásban megállapodott célokra korlátozni, 

– Ügyfeleinktől a szerződéses időszak alatt kapott információkat kizárólag a szerződésben lefektetett célokra használni és bizalmasan kezelni. A titoktartási kötelezettség a szerződés lejárta után is megmarad mindaddig, amíg az adott adatok nyilvánossá nem válnak vagy az Ügyfél erről írásban másként nem rendelkezik,

– tartózkodni illegális másolatok, idézetek, kivonatok készítésétől (még saját célra is) a megvalósítás alatt, illetve azt követően, amennyiben Ügyfél erről írásban másképp nem rendelkezik, 

– igény szerint biztosítani Ügyfeleink Adatvédelmi Vezetője számára az adatvédelmi és információ-biztonsági vonatkozású törvényi előírások betartását Grafacity területén.

14. A szolgáltatások igénybevételének egyéb feltételei

14.1. Rendeltetésszerű joggyakorlás

Grafacity ügyfele a megkötött szerződés alapján őt megillető jogai gyakorlása közben köteles a jogszabályokat és az adott Házirend előírásait maradéktalanul betartva, a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően, a Grafacity és további Ügyfelei (Résztvevői) jogos érdekeire is figyelemmel lenni. 

14.2. Szolgáltatások felfüggesztése

Grafacity Ügyfelével szemben jogosult a folyamatban lévő szolgáltatását egyoldalúan felfüggeszteni, amennyiben Ügyfél a Grafacity-vel szemben bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét az arra vonatkozó fizetési határidőn belül nem teljesíti. Grafacity a jelen pont szerinti Szolgáltatások felfüggesztéséről minden esetben E-mail útján értesíti az ügyfelet, megjelölve a felfüggesztés konkrét okáról. A jelen pont szerinti felfüggesztés, az arra okot adó lejárt kötelezettség teljesítésével automatikusan megszűnik, az adott szolgáltatás biztosítása, viztuális termék készítése tovább zajlik. 

14.3 A Grafacity saját rendezvényein, vagy Ügyfél-programjain készített kép és videófelvételek marketing célú felhasználása

Grafacity saját rendezvényein kép és videófelvételek készítésésre jogosult. Ügyfél által a Grafacity rendezvényire delegált munkatársak és a Grafacity szolgáltatásaiban érintett természetes személyek a rendezvény területére történő belépéssel, mint ráutaló magatartással kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Grafacity az Ügyfélről és Munkatársairól, vendégeiről kép és Videófelvételeket készítsen, és azokat a Grafacity által kínált szolgáltatások reklámozása céljából további korlátozás nélkül felhasználja. A felvételek tényleges felhasználása esetén az azon szereplő személy sem jogdíjra, sem más ellenértékre nem jogosult.  

Bővebben az adatkezelési tájékoztató 7.14 pontjában (https://grafacity.eu/adatkezelesi-tajekoztato/).    

14.4 Kapcsolattartás

Felek elsősorban telefonon és E-mailben tartják a kapcsolatot. Ügyfél köteles megjelölni azt a telefonszámot és E-mail-címet, amelyen elérhetősége folyamatosan biztosított és ennek változását köteles a Grafacity felé azonnal jelezni. A Grafacity elektronikus elérhetősége az office@grafacity.eu E-mail cím. Felek bármelyike jogosult bármely nyilatkozatát vagy értesítését a fentiek szerinti elektronikus út helyett tértivevényes postai küldemény útján közölni. Ügyfél köteles szerződésben megjelölni székhelycímét, és ott a postai elérhetőségét folyamatosan biztosítani, továbbá ennek változását kötelessége Grafacity felé haladéktalanul jelezni. 

A Grafacity postai elérhetősége minden esetben a Honlap Kapcsolatok oldalán található (https://grafacity.eu/kapcsolat/#hiv-adat). 

15. Ügyfélszolgálat és panaszkezelés

15.1 Érdeklődő, Jelentkező a meghirdetett Képzésekkel, a Honlap tartalmaival, a közösségi média felületeken publikált eseményekkel, regisztrációival kapcsolatos kérdéseivel és észrevételeivel az office@grafacity.eu E-mailcímen fordulhat az ügyfélszolgálat felé.

15.2 Jelentkezőnek, Résztvevőnek, Ügyfélnek, amennyiben a Grafacity által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban bármiféle panasza, kérdése van, az office@grafacity.eu E-mail címen fordulhat az ügyfélszolgálat felé. A jelzett problémákra 5 munkanapon belül válaszolunk, és a Jelentkező, Résztvevő, Ügyfél által megadott kapcsolati úton írásban értesítjük a Grafacity válaszáról, lehetőségekről.

15.3 További fellebbviteli lehetőségek: abban az esetben, ha a Grafacity és Ügyfél, Résztvevő, Érdeklődő között fennálló fogyasztói jogvita nem rendeződne a tárgyalások során, a fogyasztónak, azaz természetes személynek minősülő Jelentkező, Résztvevő, Érdeklődő a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat és a Testület eljárását indítványozhatja. Ügyfél, Résztvevő, Érdeklődő fordulhat továbbá a Grafacity székhelye szerinti Békéltető Testülethez, illetve további jogérvényesítési lehetőségek állnak előtte:

– Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Budapest, József krt. 6, 1088) Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. Telefon: +36-1 / 459 4800

– Kezdeményezi a Békéltető testület eljárását (Cím: Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) Telefon: 06-1-488-2131 E-mail:

bekelteto.testulet@bkik.hu

– Kezdeményezi a Bíróság eljárását.

Fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakás-szövetkezet, mikro-kis és középvállalkozás is, amely árut, szolgáltatást vesz, rendel, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kommunikáció, ajánlat címzettje.

15.4 Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy vitás ügyeiket tárgyalásos úton rendezzenek

16. Vis Maior

A Grafacity Jogában áll a szolgáltatás nyújtását lemondani, amennyiben közreműködő munkatárs, vagy Alvállalkozó a szolgáltatás nyújtásában akadályoztatásra kerül (betegség, baleset vagy egyéb Vis Major esetén). Vis Maior-nak minősül minden olyan rendkívüli a szerződés létrejötte után bekövetkező esemény, amelyet a Grafacity saját érdekkörében nem láthatott előre, és nem is háríthatott el, és amely nem vezethető vissza a saját hibájára vagy gondatlanságára. Ilyen események különösen, de nem kizárólag az alábbiak: háború, forradalom, sztrájk, tűzvész, árvíz, járvány, természeti, vagy elemi csapás, földrengés, (közlekedési) baleset, stb. 

Grafacity ilyen esetben a lehető leghamarább elektonikus úton, a megadott E-mail címen (és vagy telefonon) értesíti Ügyfelet és mindent megtesz az elkerülhető veszteségek minimalizálása, ideális esetben a “kiesett” vizuális közreműködő munkatárs pótlása érdekében. 

17. Vegyes rendelkezések

17.1 A Grafacity megtesz minden tőle telhető erőfeszítést a Honlap üzemeltetése, frissítése és a rajta szereplő adatok valódisága és üzemeltetésének maximális biztonsága érdekében. A Grafacity viszont ennek ellenére sem vállal semmiféle felelősséget, vagy garanciát a Honlap biztonságáért, vírus-, kém-, és más kártékony programoktól való mentességéért, pontosságáért, illetve folyamatos, megszakítás nélküli üzemeléséért. Felhasználóinknak javasoljuk, hogy használjanak jogtiszta, rendszeresen frissített vírus és kémprogram-szűrű szoftvereket személyi számítógépükön, telefonjukon, illetve gondoskodjanak operációs rendszerük – elsősorban biztonsági frissítéseiről. Grafacity feltételezi a Honlap felhasználóinak részéről a számítógépek, okostelefonok és internethasználat lehetőségeinek, korlátainak és működésének szükséges ismereteit és az esetleges hibalehetőségek elfogadását.

17.2 Grafacity semmilyen esetben nem felelős a Felhasználók (Honlap-látogatók) számítógépes rendszereiben bekövetkezett, a Honlapon történő böngészéshez köthető károkért. Ilyen esetben az érdeklődő felelős a számítógépe és az adat-tároló egysége biztonságos működéséért és a szükséges biztonsági mentésekért.  

17.3 Grafacity minden regisztráció, jelentkezés és ajánlatkérést követőn E-mailt küld az érdeklődőnek, regisztrálónak. Grafacity nem vállal felelősséget az alábbi esetekben bekövetkezett kellemetlenségekést, károkért:  

17.3.1 A Felhasználó számítógépeinek meghibásodása, vagy az internetes (modem, wifi stb.) egységek meghibásodása, internet megszakadása

17.3.2 Bármilyen okból kifolyólag a regisztráció nem érkezett be.

17.4 A Grafacity Honlapján történő regisztrációk és Képzésekre történő jelentkezések tekintetében az alábbi törvények, rendelkezések és szabályokat tekintjük iránymutatónak: 

– A Polgári törvénykönyv, 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései,

– A fogyasztó általi részvétel esetén a vállalkozás és a fogyasztó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (2.26.) korményrendelet,

– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Ektv.”).

17.5 Az ASZF Hatályossága és módosítása

17.5.1 Jelen ASZF (verzió 1.0) határozatlan időre szól. Hatályos módosításáig, illetve visszavonásig. Grafacity jogosult az ASZF egyoldalú módosítására, amely hatályba lép a weboldalon történő megjelenéssel. A Grafacity Kft. fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül, a leírt szolgáltatásokra, programokra és termékekre vonatkozó információkat bármikor módosíthatja, változtathatja, beleértve a cikkeket, postokat, hírleveleket, emlékeztetőket, útmutatókat, fényképeket, márkaneveket.

17.5.2 Az ASZF megállapítására és módosítására a Grafacity ügyvezetője jogosult.

Budapest, 2019. július 15.

Strenner Szilárd

Ügyvezető

___________________________________________

ASZF 1. számú melléklete

Képzések és Műhelyek megvalósítását elősegítő irányelvek és szabály

Képzéseink leggyakoribb irányelvei:

Végy részt teljes figyelmeddel!

Segíts a rend tartásában!

Kérdezz és bíztasd a többieket is kérdések feltevésére!

Bátran használd a Büfét, különösen az ivásra legyen gondod!

Szelektíven kezeld a hulladékot!

Ha korábban kell elmenned: búcsúzz el a szünetben és távozz a többiek zavarása nélkül – amikor számodra szükséges!

Szünetek idejét, ebédidőt tartsd be pontosan!